• 13 აპრილი, 16:00 საათი, 2019 წელი. თსუ მე-XI კ, აუდიტორია #421
მოხსენების თემა: „პოსტმოდერნიზმი როგორც დღევანდელი დროის ქარგა და ცივილიზაციური ფენომენი“
მომხსენებელი: ნოდარ ჯიბლაძე     (მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მკვლევარი სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში)
  • 22 იანვარი, 16:00 საათი, თსუ მე-XI კ, აუდიტორია #421
მოხსენების თემა: „ნოვიკოვ-კაზამაკის შერეული პირობის განზოგადება“
მომხსენებელი: ბესიკ ჩიქვინიძე (ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი)
  • 11 დეკემბერი, 16:00 საათი, თსუ მე-XI კ, აუდიტორია #421

მოხსენების თემა: „ფაზი სიმრავლეთა სასრული ერთობლიობის შეთანხმებულობის მაჩვენებელი“
მომხსენებელი: თეიმურაზ ცაბაძე   (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  პროფესორი)

  • 13 ნოემბერი, 16:00 საათი, თსუ მე-XI კ, აუდიტორია #421

მოხსენების თემა:„სტოქასტური დიფერენციალური განტოლების შესახებ  ბანახის სივრცეში“.
მომხსენებელი: ბადრი მამფორია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი).

  • 9ოქტომბერი, 16:00 საათი, თსუ მე-XI კ, აუდიტორია #421

მოხსენების თემა:„სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის ამოცანა და სტოქასტურ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემები“.
მომხსენებელი: რევაზ თევზაძე      (ვლ. ჭავჭანიძის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი; ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, პროფესორი)

  • 12 ივნისი, 16:00 საათი, თსუ მე-XI კ, აუდიტორია #421

მოხსენების თემა: „პუანკარეს  შებრუნებული უტოლობა ნახევრად ამოზნექილი ფუნქციებისათვის და მისი გამოყენება კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლების უცნობი ამონახსნის გრადიენტის  L2 აპროქსიმაციისათვის“.
მომხსენებელი: მალხაზ შაშიაშვილი (თსუ, მათემატიკის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი)

  • 8 მაისი, 16:00 საათი, თსუ XI კ, აუდიტორია #421.
მოხსენების თემა: “ვექტორთა კომპაქტური შეჯამების ამოცანები ალბათობის  თეორიაში, ფუნქციონალურ ანალიზსა და გამოყენებით სტატისტიკაში”
მომხსენებელი: სერგო ჩობანიანი (საქართველოს ტექნიკური უნივერ­სიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერთანამშრომელი, პროფესორი)

  • 5 აპრილი, 16:00 საათი, თსუ XI კ, აუდიტორია #421.
მოხსენების თემა: „ტერიტორიულად განაწილებული ქსელების სტოქასტური მოდელირების სხვადასხვა ასპექტები“.
მომხსენებელი: რევაზ (ივერი) კაკუბავა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.