ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით

დადგენილება №1
2006  წელი


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კრიტერიუმებისა და წარსადგენ დოკუმენტთა ნუსხის შესახებ


1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგი კრიტერიუმები:

ა) უმაღლესი განათლება;
ბ) გამოცდილება ფინანსურ, ეკონომიკურ და ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში;
გ) სამოქმედო გეგმისა და კონცეფციის წარმოდგენა;
დ) სასურველია გამოცდილება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის სფეროში.
ე) სასურველია აკადემიური ხარისხი.

2. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმაძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად თანდართულ დოკუმენტთა ნუსხა:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
გ) ავტობიოგრაფია;
დ) 2 ცალი ფოტოსურათი.
ე) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (თუ ასეთი არსებობს).


აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
პროფესორი გიორგი ხუბუა