ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

დადგენილება №3
30 ოქტომბერი, 2006


სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები:


ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. სამაგისტრო პროგრამა: ექსპერიმენტული ფიზიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე შენგელაია
მოდულები: სუბატომური ფიზიკა / კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა /პლაზმის ფიზიკა/ ნახევარგამტარები და მიკროელექტრონიკა
მოდულების ხელმძღვანელები: ალექსანდრე შენგელაია / ს. ნანობაშვილი / ა. ბიბილაშვილი

2. სამაგისტრო პროგრამა: თეორიული ფიზიკა
ხელმძღვანელი: ფ.მ.დ., გიორგი ჯაფარიძე
მოდულები: კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / ველის კვანტური თეორია და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა / პლაზმის ფიზიკა/ ასტროფიზიკა
მოდულების ხელმძღვანელები:

3. სამაგისტრო პროგრამა: ბიოლოგიური ფიზიკა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამაზ მძინარიშვილი

4. სამაგისტრო პროგრამა: ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება
ხელმძღვანელი: პროფ. რევაზ ზარიძე
მოდულები: გარემოს და ჯანმრთელობის დაცვა ელექტრომაგნიტური დაბინძურებისგან – ელექტრომაგნიტური შემთავსებლობის პრინციპები / შებრუნებული ამოცანების ამოხსნა გამოყენებით ელ. დინამიკაში / ფოტონური კრისტალები და ფოტონური მოწყობილობები მეტამასალების საფუძველზე / ანტენების თეორიის საფუძვლები

5. სამაგისტრო პროგრამა: გეოფიზიკა
მოდულები: ატმოსფეროს ფიზიკა / გამოყენებითი მეტეოროლოგია, ატმოსფეროს ეკოლოგია / მყარი დედამიწის ფიზიკა
მოდულების ხელმძღვანელები: ფ. მ. დ. ზურაბ ხვედელიძე, ასოც. პროფ., არჩილ ხანთაძე, ფ. მ. კ. ევგენი საყვარელიძე

6. სამაგისტრო პროგრამა: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (არასაბიუჯეტო)
ხელმძღვანელი: ფ.მ.მ.კ. რომან ჯობავა
მოდულები: რადიო და ზემაღალი სიხშირეების ინჟინერია / ელექტრომაგნიტური მოვლენების კომპიუტერული მოდელირება / ელექტრო-საინჟინრო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და დიზაინი

7. სამაგისტრო პროგრამა: ფიზიკური ქიმია
ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე

8. სამაგისტრო პროგრამა: უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. დიანა ძიძიგური

9. სამაგისტრო პროგრამა: ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითარება
ხელმძღვანელი: პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. სამაგისტრო პროგრამა: ძველი ქართული ენა და ხელნაწერთმცოდნეობა (ერთობლივი)
ხელმძღვანელი: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი მზექალა შანიძე
პარტნიორი უნივერსიტეტი: იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს სახელობის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი (გერმანია)

2. სამაგისტრო პროგრამა: ზოგადი, შედარებითი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება (ერთობლივი)
ხელმძღვანელი: პროფ. ირინე მელიქიშვილი
პარტნიორი უნივერსიტეტი: იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს სახელობის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი (გერმანია)

3. სამაგისტრო პროგრამა: გვიანანტიკური და შუა საუკუნეების ფილოსოფია
ხელმძღვანელები: პროფ. ლელა ალექსიძე, პროფ. იშტვან პერცელი (ბუდაპეშტი, უნგრეთი)
პარტნიორი უნივერსიტეტი: ბუდაპეშტის ცენტრალური უნივერსიტეტი (CEU), ელინური ტრადიციების შემსწავლელი ცენტრი (უნგრეთი)

4. სამაგისტრო პროგრამა: ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
მოდულები: კლასიკური ფილოლოგია / ბიზანტიური ფილოლოგია / ახალი ბერძნული ფილოლოგია
მოდულების ხელმძღვანელები: პროფ. რისმაგ გორდეზიანი / ასოც. პროფ. თინა დოლიძე / ასოც. პროფ. სოფიო შამანიდი

5. სამაგისტრო პროგრამა: პედაგოგიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
მოდულები: საშუალო სკოლის პედაგოგიკა / უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა / განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა / სკოლის ხელმძღვანელობა და მართვა (არასაბიუჯეტო მოდული)
მოდულების ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ეთერ ღვინერია, პროფ. ქეთევან ჭკუასელი

6. სამაგისტრო პროგრამა: განათლების მეცნიერებები
კოორდინატორი: პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
მოდული: დარგის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია
ქვემოდულები: საგნის სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტი / მენტორი
მოდული: დარგის მასწავლებელი
ქვემოდულები: საგნის მასწავლებელი / ინტეგრირებული საგნის მასწავლებელი


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. სამაგისტრო პროგრამა: ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა სუმბაძე

2. სამაგისტრო პროგრამა: შრომისა და ორგნიზაციის ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. გივი ქირია

3. სამაგისტრო პროგრამა: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შალვა აბზიანიძე
მოდულები: სოციალური ფსიქოლოგია / პოლიტიკური ფსიქოლოგია / კულტურული ფსიქოლოგია

4. სამაგისტრო პროგრამა: საზოგადოებრივი გეოგრაფია
ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოგსაძე

5. სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები
ხელმძღვანელი: პროფ. ზურაბ დავითაშვილი

6. სამაგისტრო პროგრამა: გენდერი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო ჯავახიშვილი

7. სამაგისტრო პროგრამა: მულტიკულტურული საზოგადოება-ემპირიული კვლევები (ინტერდისციპლინარული)
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლალი სურმანიძე

8. სამაგისტრო პროგრამა: პოლიტიკური მეცნიერება
ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე

9. სამაგისტრო პროგრამა: სამხრეთ კავკასია ტრანსფორმაციის პროცესში
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე რონდელი

10. სამაგისტრო პროგრამა: ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტირება და კონსულტაცია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე ჩიტაშვილი

11. სამაგისტრო პროგრამა: სოციოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი

12. სამაგისტრო პროგრამა: კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (ინტერდისციპლინარული)
ხელმძღვანელი: პროფ. გუგული მაღრაძე

13. სამაგისტრო პროგრამა: სკოლის ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიამ მირიანაშვილი

14. სამაგისტრო პროგრამა: მიწათსარგებლობა და მიწის მენეჯმენტი (ერთობლივი, ფაკულტეტთაშორისი)
ხელმძღვანელები: პროფ. იოსებ სალუქვაძე, აკად. თენგიზ ურუშაძე

15. სამაგისტრო პროგრამა: სოციალური სამუშაო (ერთობლივი)
ხელმძღვანელი: პროფ. ჯეიმს დეკერი (ბრიჯვოთერის სახელმწიფო კოლეჯი, აშშ), ასისტ. პროფ. შორენა საძაგლიშვილი
პარტნიორი უნივერსიტეტი: ბრიჯვოთერის სახელმწიფო კოლეჯი, მასაჩუსეტის შტატი (აშშ)

16. სამაგისტრო პროგრამა: პრესისა და ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე ვეკუა

17. სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ჟურნალიზმი და მასკომუნიკაცია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე ვაშაყმაძე


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა: ტურიზმის ადმინისტრირება
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია მარგველაშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: ეკომონიკური პოლიტიკა (ერთობლივი)
ხელმძღვანელები: პროფ. რევაზ გველესიანი, პროფ. ვოლფგანგ ვენგი (ბერლინი, გერმანია)
პარტნიორი უნივერსიტეტი: ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი (გერმანია)
II. სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების ბოლო ვადად განისაზღვროს 2006 წლის 25 ნოემბერი. საბუთების მიღება იწარმოებს 25 ნოემბრიდან 25 დეკემბრამდე. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები გაიმართება 2007 წლის იანვარში.

 

II. სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების ბოლო ვადად განისაზღვროს 2006 წლის 27 ნოემბერი. საბუთების მიღება იწარმოებს 27 ნოემბრიდან 27 დეკემბრამდე. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები გაიმართება 2007 წლის იანვარს.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
პროფესორი გიორგი ხუბუა