დადგენილება №6
13 ნოემბერი, 2006


მაგისტრატურაში სახელმწიფო ბიუჯეტზე სწავლების მისაღები
კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ


მაგისტრატურის სახელმწიფო ბიუჯეტზე სწავლების მისაღები კონტიგენტი განისაზღვროს ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის საბიუჯეტო სექტორის კონტიგენტის 30%-მდე ოდენობით.

სამაგისტრო პროგრამა ამოქმედდეს მასზე 10 სტუდენტის ჩარიცხვის შემთხვევაში. გამონაკლისი შეიძლება გაკეთდეს ერთობლივ, საერთაშორისო პროგრამებზე და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დარგებზე, ან იმ სპეციალობებზე, რომლებიც ბაკალავრიატშიც სტუდენტთა შეზღუდულ რაოდენობას ამზადებს, მაგრამ ამ სპეციალობების შენარჩუნება თსუ-ს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.


აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
პროფესორი გიორგი ხუბუა