დადგენილება №7
20 ნოემბერი, 2006ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
პროფესიული უმაღლესი სკოლის დაფუძნების შესახებ

   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესიული განათლების კონცეფციის ძირითადი პრინციპებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, 2007 წლის იანვრიდან გეგმავს უმაღლესი პროფესიული სკოლის დაფუძნებას, რომლის კურსდამთავრებულებიც მიიღებენ პროფესიული უმაღლესი განათლების დიპლომს.
   შესაბამისი წინადადებები და სასწავლო პროგრამები წარმოდგენილ უნდა იქნეს ა. წ. 14 დეკემრამდე თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში (თსუ, I კორპუსი, 219-ე ოთახი) ამ სამსახურის მიერ მომზადებული და თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციის მიხედვით.


აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
პროფესორი გიორგი ხუბუა


ინსტრუქცია

- უმაღრესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება
- მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
- პროგრამის დახასიათება:
მიზანი – (მოკლედ აღწერეთ პროგრამის მიზანი და აქტუალობა)
სწავლის შედეგი - (პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტის დარგობრივი კვალიფიკაცია)
დასაქმების სფერო – კურსდამთავრებულის ადგილის დამკვიდრება შრომით ბაზარზე
- პროგრამის სტრუქტურა (საგნების ჩამონათვალი და კრედიტები)
- სტუდენტთა სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
- პროგრამის ხელმძღვანელის, პროგრამის განხორციელებაში ჩაბმული პედაგოგების მონაცემები
- მისამართი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა.