ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

დადგენილება №8/2006
27 ნოემბერი, 2006


სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების თაობაზე

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები (იხ. დანართი).

აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემრულებელი,

პროფესორი  გიორგი ხუბუა