ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით                                              

   დადგენილება №14
       19 მარტი, 2007


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა (დანართი №1).


პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი