ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №27

18.06.2007

2007-2008 სასწავლო წლის დაწყებისა და
სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატში სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი წარმართვის მიზნით "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007 2008 სასწავლო წელს სასწავლო პროცესი წარიმართოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:

ა) 2007–2008 სასწავლო წელი დაიწყოს 2007 წლის 1 ოქტომბერს;
ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები დამთავრდეს 2008 წლის 18 იანვარს;
გ) 2008 წლის 1 იანვრიდან 7 იანვრის ჩათვლით გამოცხადდეს საშობაო არდადეგები;
დ) ზამთრის საგამოცდო სესია ჩატარდეს 2008 წლის 21 იანვრიდან 9 თებერვლის ჩათვლით;
ე) სემესტრებს შორის არდადეგები გამოცხადდეს 2008 წლის 10 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით;
ვ) 2007–2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი დაიწყოს 2008 წლის 3 მარტს და დამთავრდეს 14 ივნისს;
ზ) ზაფხულის საგამოცდო სესია ჩატარდეს 2008 წლის 16 ივნისიდან 12 ივლისის ჩათვლით;
თ) სააუდიტორიო მეცადინეობები ჩატარდეს ყოველდღე კვირის გარდა. ლექციები დაიწყოს 8 საათსა და 30 წუთზე;
ი) აკადემიური საათი განისაზღვროს 50 წთ–ით, ხოლო მეცადინეობებს შორის შუალედი –10 წთ–ით.

2. 2007–2008 სასწავლო წლის I სემესტრში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით ბაკალავრიატის სტუდენტებმა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია გაიარონ 2007 წლის 1 აგვისტოდან 22 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო აკადემიური რეგისტრაცია – 3 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით.

3. 2007–2008 სასწავლო წლის II სემესტრში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით ბაკალავრიატის სტუდენტებმა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია გაიარონ 2008 წლის 11 თებერვლიდან 23 თებერვლის ჩათვლით, ხოლო აკადემიური რეგისტრაცია – 11 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით

4. სტუდენტებს, რომლებიც ამ ბრძანების მეორე და მესამე პუნქტით დადგენილ ვადებში არ გაივლიან რეგისტრაციას, შეუჩერდეთ სტუდენტის სტატუსი.

5. სტუდენტს, რომლსაც ზედიზედ 3 სემესტრში არასაპატიო მიზეზით არ გაუვლიათ რეგისტრაცია, შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი. სტუდენტის სტატუსის აღდგენის საკითხი წესრიგდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. დაევალოთ ფაკულტეტების დეკანების მოვალეობის შემსრულებლებს (რ. ბოჭორიშვილი, დ. თვალთვაძე, ი.სალუქვაძე, ჯ.ჯანჯღავა, დ. კერესელიძე, ა. ცისკარიძე) დაიცვან ამ დადგენილების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები და უზრუნველყონ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის რეგისტრაციის ვადების ინდივიდუალურად გაცნობა.
7. დადგენილება გამოქვეყნდეს გაზეთში "თბილისის უნივერსიტეტი" და განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე.
8. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარემ.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი