ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს

დადგენილება №34
09.07.2007

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ერთიანი წესების დამტკიცების შესახებ

 

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის თანახმად,

დამტკიცდეს ინსტრუქცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარების ერთიანი წესების შესახებ (დანართი #1 ).

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი