ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით

აკადემიური საბჭოს
2007 წლის 26 სექტემბრის დადგენილება
№44

 

“უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 23 აპრილის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, „უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 23 აპრილის №20 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება:

დადგენილების მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1) დოქტორანტი სადისერტაციო საბჭოს წარუდგენს დისერტაციის ბეჭდურ და ელექტრონულ ვერსიებს.
2) დისერტაციის დაცვაზე დასაშვებად აუცილებელია, დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა სადისერტაციო საბჭოს წარუდგინოს დასკვნა იმის თაობაზე, რომ იგი გაეცნო დისერტაციას და ნაშრომი მზად არის საჯარო განხილვაზე წარსადგენად.
3) დისერტაციის დაცვამდე დისერტანტს დისერტაციის სფეროში გამოქვეყნებული (ან მიღებული გამოსაქვეყნებლად) უნდა ჰქონდეს მინიმუმ სამი სამეცნიერო პუბლიკაცია რეცენზირებად ჟურნალებში. მათგან ორს გავლილი უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო რეცენზირება. თუ სადისერტაციო საბჭოს დებულებით გათვალისწინებულია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე უცხოელი შემფასებლის ჩართვა, ამ შემთხვევაში მოეთხოვება ორი სტატია, მათგან ერთისთვის საერთაშორისო რეცენზირება.უარყოფითი რეცენზირების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტმა უნდა გაიაროს სემესტრული რეგისტრაცია მომდევნო სემესტრიდან. სტატიების (ან სტატიის) ხელახალი წარმოდგენა ათავისუფლებს მას სემესტრული რეგისტრაციისაგან. დოქტორანტი თავისუფლდება სემესტრული რეგისტრაციისა და სწავლის ქირის გადასახადისაგან სადისერტაციო ნაშრომის სადისერტაციო საბჭოში წარდგენის მომენტიდან.
4) ფაკულტეტის დებულებით შეიძლება, განსაზღვრული იყოს დისერტაციის წარდგენასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები.

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი