ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით

აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 26 სექტემბრის დადგენილება №45

.“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ” აკადემიური საბჭოს №26 დადგენილებაში ცვილილების შეტანის თაობაზე

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და 34-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ” აკადემიური საბჭოს №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

I. „8. თსუ ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტი“.

II. დადგენილება დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით საბჭოს.

 

 

გიორგი ხუბუა აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი