აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 26 სექტემბრის დადგენილება N46

მაგისტრატურაში სპეციალობის გამოცდაზე დაშვების შესახებ
“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად,

1. მაგისტრატურაში სპეციალობის გამოცდაზე დაიშვებიან ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, ჰუმანიტარული (გარდა ამერიკანისტიკის სამაგისტრო პროგრამისა), მედიცინის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა (გარდა პრესისა და ტელე-რადიო ჟურნალისტიკისა და ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში სამაგისტრო პროგრამებისა) ფაკულტეტის ის კონკურსანტები, რომლებმაც უცხო ენაში მიიღეს შეფასება 40 ქულა და მეტი.

2. 2007-2008 სასწავლო წლის დასრულებისასდადგენილების 1-ლი პუნქტით მაგისტრატურაში ჩარიცხულმა მაგისტრანტებმა უნდა დაადასტურონ ენის ცოდნა შესაბამისი პროგრამის მიერ მოთხოვნილ დონეზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუჩერდებათ მაგისტრანტის სტატუსი.

 

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი