აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 26 სექტემბრის დადგენილება №47

  ფიზიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის, დოქტორ იოანეს  გეორგ ბედნორცისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

მნიშვნელოვანი მეცნიერული მიღწევებისათვის ფიზიკაში მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის აღმოჩენისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მრავალმხრივი თანამშრომლობისათვის დოქტორ იოანეს გრეგორ ბედნორცს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება

საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

 

 

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე, რექტორი