ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკადემიური საბჭო
და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 101


ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
26.03.2010, 36/2010 დადგენილებით

თსუ აკადემიური საბჭოს N92 დადგენილებით დამტკიდებულ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

შევიდეს ცვლილება თსუ აკადემიური საბჭოს #92 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცეისის მარეგულირებელ წესებში”
1.  მე-2 პუნქტის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"გადაყვანის წესით ჩარიცხვის უფლება, სწავლის მეორე წლიდან, აქვს სტუდენტს, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უსდ), ან იმ არააკრედიტებულ უსდ-ში, რომლის საგანმანათლებლო პროგრამა კანონმდებლობით დადგენილი წესით ითვლებოდა აკრედიტებულად; აგრეთვე კონფლიქტის ზონაში არსებულ (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა – გარდა აჟარის მუნიციპალიტეტისა,  ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული – გარდა ქურთის, ერედვის, თიღვისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტისა – აღნიშნულ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე) უსდ-ს სტუდენტს; ან იმ უცხო ქვეყნის უსდ-ისას, რომლის პროგრამა და შედეგები აღიარებული იქნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ”.

2. მე-2 პუნქტის მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"სხვა უსდ-დან გადმოყვანის წესით სტუდენტების ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ, შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების დაწყებამდე, თსუ-ს მიერ განათლების აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრში დარეგისტრირებულ  და გამოქვეყნებულ ვაკანტურ ადგილებზე”.

3. რეგულაციების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

  1. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტს, უნივერსიტეტიდან გარიცხვის/ამორიცხვის შემთხვევაში სტუდენტის სტატუსი შეიძლება აღუდგეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე (არაუმეტეს 3 წლის განმავლობაში), გადაყვანის წესით სტუდენტის  ჩარიცხვისათვის დადგენილი რეგულაციის შესაბამისად;
  2. "უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მიღებამდე    თსუ-ში ჩარიცხულ სტუდენტებს, რომელნიც უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად, ამოირიცხნენ თსუ-დან პირადი განცხადების საფუძველზე, ფინანსური დავალიანების გამო, უცხოეთში გამგზავრების მოტივით, აგრეთვე სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის მიზეზით, სტუდენტის სტატუსი შეიძლება აღუდგეთ გადაყვანის წესით სტუდენტის  ჩარიცხვისათვის დადგენილი რეგულაციის შესაბამისად;
  3. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გარიცხული სტუდენტის აღდგენის შემთხვევაში, სწავლის გაგრძელების დასაშვები ეტაპი აგრეთვე განისაზღვრება გადაყვანის წესით სტუდენტის  ჩარიცხვისათვის დადგენილი რეგულაციის შესაბამისად, ფაკულტეტის მიერ  ამორიცხვამდე ათვისებული პროგრამის აკადემიური ცნობის საფუძველზე.
  1. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი