სემინარი ზოგად ანალიზში, დიფერენციალურ განტოლებებსა და მექანიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  აკადემიკოსი ვახტანგ კოკილაშვილი, პროფესორი უშანგი გოგინავა, დოქტორი თენგიზ მეუნარგია