2014

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსში
გამარჯვებული პროექტებიპროექტის შიფრი
პროექტის სახელწოდება
პროექტის ხელმძღვანელი
1.
AR/26/5-111/14 სატრანსპორტო მარშრუტების დაგეგმვის ახალი მოდელები ექსტრემალურ და განუზღვრელ გარემოში
ბეჟან ღვაბერიძე
2.
AR/220/9-120/14
ნაპირდაცვისა და ჰიდროენერგეტიკის ერთობლივი პრობლემის რეალიზაციის თანამედროვე მეთოდიკა   
ლია მაჭავარიანი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-05-01 12:24:54