სემინარი კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  :  პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია, პროფესორი გიორგი ჯაფარიძე