სემინარი ელექტრულ ელექტრონულ ინჟინერიაში


სემინარის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით კაკულია