2016-09-23
ბრძანება №:1051/01-04

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე სტუდენტების გადასვლის თაობაზე“ რექტორის 2016 წლის 7 სექტემბრის №936/01-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე სტუდენტების გადასვლის თაობაზე“ რექტორის 2016 წლის 7 სექტემბრის     №936/01-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების,  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-15 პუნქტებისა და სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2016 წლის 21 სექტემბრის №34604/02 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე სტუდენტების გადასვლის თაობაზე“ რექტორის  2016 წლის 7 სექტემბრის №936/01-04 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ №1 და №2 დანართებში სასწავლო პროგრამის დასახელების ნაწილში: 

a) №1 დანართის მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.

აბულაძე

გიორგი

ბაკალავრიატი

ელექტრონიკა

10

1

4.

ხუბუა

ნინო

ბაკალავრიატი

ელექტრონიკა

117

5


b) №2 დანართის მე-14 და მე-15 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


 

 14.

სინაურიძე

გვანცა

ბაკალავრიატი

კულტურის კვლევები

110

5

15.

ფხოველიშვილი

ნინო

ბაკალავრიატი

კულტურის კვლევები

75

32. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3. ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ექტორის მოვალეობის 
შემსრულებელი, პროფესორი                                                               დარეჯან თვალთვაძე

« უკან დაბრუნება