2016-08-30
ბრძანება №:137/02-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებლის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებლის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის, "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" თსუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლისა 2016 წლის 5 აგვისტოს #13/04 ერთობლივი ბრძანების, თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 29 დეკემბრის #213/02-01 ბრძანებისა და ენების შემსწავლელი ცენტრის უფროსის რ. დოლიძის 2016 წლის 26 აგვისტოს #27899/02 წერილის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდეს კონკურსი.

2.    კონკურსი ჩატარდეს ქართული ენის მასწავლებლის შესარჩევად ერთ ვაკანტურ საშტატო ერთეულზე.

3.    კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქართული ენის მასწავლებელს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა) შესაბამისი უმაღლესი განათლება (მაგისტრის/დოქტორის ან   მაგისტრთან/დოქტორთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი  _ "ფილოლოგი," ან "ქართული ენის მასწავლებელი");
ბ) პედაგოგიური გამოცდილება;
გ) გუნდური მუშაობისა და პროფესიული კომუნიკაციის უნარი;
დ) MS office – ის პროგრამების ცოდნა
ე) რომელიმე დარგობრივი ენის ცოდნა

4. აპლიკანტებს მოეთხოვებათ შემდეგი საბუთების წარმოდგენა:
 ა) განცხადება კომისიის სახელზე (დანართი);
ბ) ავტობიოგრაფია (CV);
გ)  პირადობის მოწმობის ან პასპორტის სურათიანი გვერდის ასლი;
დ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის/დოკუმენტის ასლი/ასლები  (მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი "ფილოლოგი," ან "ქართული ენის მასწავლებელი");
ე) დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ვ) პროფესიული (ენობრივი კომპეტენციის, მეთოდური) განვითარების დამადასტურებელი სერტიფიკატების ასლები;
ზ) თანამდებობის პროფილით გათვალისწინებული (სასწავლო-მეთოდური) შრომების სია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
თ) გაკვეთილის გეგმა (გაკვეთილის გეგმას უნდა ახლდეს დეტალურად ჩამოყალიბებული გაკვეთილის მიზნები, სტრატეგია, გამოყენებული ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები, მიღებული შედეგების არგუმენტირებული აღწერა).

5.  შეიქმნას საკონკურსო კომისია ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად, შესაბამის აპლიკანტთა შერჩევის მიზნით (დანართი #1);

6.  დამტკიცდეს კომისიის მუშაობის წესი (დანართი #2);

7. მასწავლებლების კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მეორე ეტაპზე გასული კანდიდატის შერჩევა; 2. გასაუბრება ან/და საჭიროების შემთხვევაში საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია კანდიდატს ჩაატარებინოს საცდელი მეცადინეობა წინასწარ მითითებულ თემატიკაზე.

8. დამტკიცდეს ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებლის ვალდებულებები (დანართი #3);   
        
9. მასწავლებელთა მინიმალური სავალდებულო კვირეული სააუდიტორიო დატვირთვა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით;

10. კონკურსის შედეგად შერჩეული მასწავლებლის შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 4 წლის ვადით;

11. საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 31 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით Yყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან 17 საათამდე, მისამართზე ი. ჭავჭავაძის გამზ. #36 თსუ V კორპუსი, ოთახი #230;

12. კონკურსი ჩატარდეს 2016 წლის 5 სექტემბრიდან 8 სექტემბრის ჩათვლით.

13. ბრძანების უნივერსიტეტის   ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საიფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;

14. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში  მითითებული
სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                       ე. ქემოკლიძე


« უკან დაბრუნება