2019-12-27
ბრძანება №:1566/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატებისათვის 2019- 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატებისათვის 2019-
2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 და 2019 წლის 11 ნოემბრის N281/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვ. გობრონიძის 20.12.2019წ. N25051/10 დასკვნის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თამარ გაგოშიძის 20.12.2019წ. N25000/26 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 19500 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატები შემდეგი ოდენობით:


N გვარი სახელი თანხა (ლარი)
1 კუპატაძე თამთა 750
2 რევიშვილი მარიამი 750
3 ორთოიძე ანნა 750
4 ვაჭარაძე ხატია 750
5 ნასარიძე მარიამ 562.5
6 ხარაიშვილი მირანდა 562.5
7 ანთაური სოფიკო 562.5
8 ჩაგუნავა გვანცა 562.5
9 მინდიაშვილი სალომე 562.5
10 გამყრელიძე თინათინ 562.5
11 იმედაშვილი ერეკლე 562.5
12 ითაშვილი სალომე 562.5
13 აბაიშვილი ელენე 562.6
14 ჩაიკა ანა 562.6
15 ანასტასიდი მარია 562.6
16 პეტრიაშვილი ნანა 562.6
17 ქსოვრელი მარიამ 375
18 როჭიკაშვილი მარი 375
19 რობაქიძე ქეთი 375
20 ჭყონია გიორგი 375
21 დოლიძე დადუნა 375
22 ტატიშვილი გიორგი 375
23 ჩიქვინიძე ჯული 375
24 ბებრიშვილი მარიამი 562.5
25 გიორგაძე მარია 562.5
26 კანდელაკი თამარი 562.5
27 ნადირაშვილი თამარ 562.5
28 ნოზაძე თამარ 562.5
29 სულავა მარიეტა 562.5
30 კურმაშვილი ქეთი 375
31 შანავა ანანო 375
32 გიორგაძე თეა 375
33 მაისურაძე სოფიკო 375
34 გორგოძე თეა 375
35 ლეგაშვილი ცირა 375
36 მირუაშვილი ლუიზა 375

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს  შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით  დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ  ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი - მ.შ.       ირაკლი საღარეიშვილი
« უკან დაბრუნება