2013-07-03
ბრძანება №:67/01-01

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ,,ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ 2013 წლის 27 ივნისის N64/01-01 ბრძანებით დანიშნული აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე

        ა(ა) იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ,, ა ( ა ) იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის , წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ “ 2013 წლის 27 ივნისის N64/01-01 ბრძანებით დანიშნული აკადემიური საბჭოს წევრ ის არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე 

,, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ წესდების დამტკიცების შესახებ ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208 ბრძანებით დამტკიცებული ა(ა)იპ – ივანე   ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის, მე–15 მუხლის მე–2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 2013 წლის 3 ივნისის სხდომის N3 ოქმით დამტკიცებული ,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევის წესის“ საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად განისაზღვროს საარჩევნო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:


ა) მანანა დგებუაძე   (თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ლაბორანტი, თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი) ;
ბ) მაია მჭედლიშვილი (თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი);
გ ) ნელი დიდებულიძე (თსუ მოწვეული პედაგოგი, თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი);
დ ) ხათუნა გუნდიშვილი (თსუ მედიცინის ფაკულტეტის კანცელარიის უფროსი სპეციალისტი);
ე) ვაჟა ლობ ჯ ანიძე (თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი );
ვ) მერაბ ვაჩნაძე (თსუ რექტორის თანაშემწე) ;
ზ) ზურაბ ბეჟაშვილი (თსუ მოწვეული პედაგოგი, ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს პრეზიდენტი) ;
თ) დიმიტრი გეგენავა (წარმომადგენლობითი საბჭოს აპარატის უფროსი) ;
ი ) ზაზა ხაჭიპერაძე (თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი).

2. კომისიას დაევალოს უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე  ,, ა ( ა ) იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის , წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ “ 2013 წლის 27 ივნისის N64/01-01 ბრძანებით დანიშნული აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების მოქმედ კანონმდებლობასთან, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს 2013 წლის   3 ივნისის სხდომის    N3 ოქმით დამტკიცებული ,, ა ( ა ) იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევის წესთან და სხვა სამართლებრივ აქტებთან შესაბამისობაში ჩატარება.

3 .  ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4 .  ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის სა ინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
5 .  ბრძანების შესასრულებლად გადაცემა მასში მოყვანილ დაინტერესებულ პირთათვის   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
6.  ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.
7.  წინამდებარე ბრძანება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრებული იქნას კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).


აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი                      ალექსანდრე კვიტაშვილი


 

« უკან დაბრუნება