2015-07-24
ბრძანება №:754/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე


  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი  ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის  10 ივლისის №82/02-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 4 მარტის  №8418/02 წერილის,რექტორის 27.02.2015წლის №156/01-04 და 16.03.2015 წლის №292/01-04 ბრძანებების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის  5 თებერვლის №3 სხდომის ოქმის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რ. ბოჭორიშვილის 27.02.2015 წლის №7845/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის  დოქტორანტებს,  განესაზღვროთ 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის სემესტრული  საფასური -  თითოეულს 300 ლარი: 
ა) პირველი დამატებითი სემესტრი
ა.ა) შაშიაშვილი კახაბერ 
ა.ბ) მახარაძე თამარ
ა.გ) ცხაკაია  ელიზავეტა
ა.დ) ხოსიტაშვილი რუსუდან
ა.ე) ღიბრაძე ნინო
ა.ვ) კაპანაძე ნინო
ა.ზ) გორგოძე თედო
ა.თ) შარაშენიძე მანანა
ბ) მეორე დამატებითი სემესტრი
ბ.ა)  დანელია ნინა
ბ.ბ)  გაჩეჩილაძე ნათია
ბ.გ)  სამაშვილი ნინო
ბ.დ) ლომაძე ალექსანდრე
ბ.ე) ვარდანაშვილი ქრისტინე
ბ.ვ) ხარძიანი თამარი
გ) მესამე დამატებითი სემესტრი
გ.ა) ნიკოლიშვილი მაია
დ) მეოთხე დამატებითი სემესტრი
დ.ა)  არაბიძე დიმიტრი
დ.ბ)  ბუთხუზი თინათინი
დ.გ)  ცერცვაძე თამარ
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები დამატებითი სემესტრის დოქტორანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი:                                      ე. ქემოკლიძე

« უკან დაბრუნება