2012-12-10
ბრძანება №:165/01-01

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ლაბორატორიებისათვის ღვაწლმოსილ მეცნიერთა სახელების მინიჭების თაობაზე

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ლაბორატორიებისათვის ღვაწლმოსილ მეცნიერთა სახელების მინიჭების თაობაზე
   
  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის ,,ა” და ,,ს” ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტის, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი ტატიშვილის 2012 წლის 6 აგვისტოს №18777/02 კორესპონდენციის საფუძველზე,
                    
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
1.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის შემდეგ ლაბორატორიებს მიენიჭოთ ღვაწლმოსილ მეცნიერთა სახელები:

ა) არაწყალხსნართა ელექტროქიმიის  ლაბორატორიას – აკადემიკოსი  ჯონდო ჯაფარიძის სახელი;
ბ)  რადიაციული ქიმიის ლაბორატორიას – პროფესორი ელენე ნანობაშვილის სახელი;
გ) ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორიას – პროფესორი გიორგი აგლაძის სახელი;

2.    დაევალოს კანცელარიას ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
3.    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება.
4.    ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.რექტორი                                         ალექსანდრე კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება