2012-12-06
ბრძანება №:507/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 06 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის  2012 წლის 3 დეკემბრის№31250/02 წერილის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რ. ბოჭორიშვილის 2012 წლის 27 ნოემბრის №30709/02 წარდგინების  საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი ბაკალავრები:
ა) III სემესტრი
ა.ა) აბულაძე ნანი - 162 ლარი
ა.ბ) ალხანიშვილი დავით - 162 ლარი
ა.გ) აფრასიძე მარიამი - 162 ლარი
ა.დ) ბარამიძე ლაშა - 162 ლარი
ა.ე) ბილანიშვილი ანი - 162 ლარი
ა.ვ) გაჩეჩილაძე მარიამი - 162 ლარი
ა.ზ) გვასალია გვანცა - 162 ლარი
ა.თ) გურეშიძე ნათია - 162 ლარი
ა.ი) გურწიშვილი გიორგი - 162 ლარი
ა.კ) დადეგაშვილი მარიამ - 162 ლარი
ა.ლ) ეპრემიანი სტელა - 162 ლარი
ა.მ) ზუმბაძე თამარი - 162 ლარი
ა.ნ) თანიაშვილი გრიგოლ -  162 ლარი
ა.ო) იორამაშვილი შოთა - 162 ლარი
ა.პ) კაზარიანი ირინა - 162 ლარი
ა.ჟ) კაპანაძე ანა - 162 ლარი
ა.რ) კიწმარიშვილი მარიამი - 162 ლარი
ა.ს) კოზმავა კესო - 162 ლარი
ა.ტ) მელისკაური ანა - 162 ლარი
ა.უ) მიქაია ნანო - 162 ლარი
ა.ფ) ოგანეზოვი ნინო - 162 ლარი
ა.ქ) შენგელია მარიამ - 162 ლარი
ა.ღ) ჩიქოვანი ცოტნე - 162 ლარი
ა.ყ) ცაავა ნანა - 162 ლარი
ა.შ) წულაია ქეთევანი - 162 ლარი
ა.ჩ) ხომასურიძე გიორგი - 162 ლარი
ა.ც) ჯავახიშვილი ნათია - 162 ლარი

ბ)  IV სემესტრი
ბ.ა) ნადირაშვილი ნანა  - 162 ლარი
ბ.ბ) ყელბერაშვილი მარიამი - 162 ლარი

 გ)  V სემესტრი
გ.ა) აბუაშვილი მერი - 162 ლარი
გ.ბ) ასლანიშვილი ტრისტან - 162 ლარი
გ.გ) გულიაშვილი გიორგი - 162 ლარი
გ.დ) დოლიაშვილი ია - 162 ლარი
გ.ე) ეცადაშვილი მარიკა - 162 ლარი
გ.ვ) ზაზაძე ლევან - 162 ლარი
გ.ზ) კერესელიძე დავით - 162 ლარი
გ.თ) კობახიძე ნინო - 162 ლარი
გ.ი) მაქაძე მირიანი - 162 ლარი
გ.კ) მენაბდე სოფიკო - 162 ლარი
გ.ლ) ნიკოლეიშვილი გიორგი - 162 ლარი
გ.მ) ქამუშაძე ხატია - 162 ლარი
გ.ნ) ქოზაშვილი ნათია - 162 ლარი
გო) ღვაბერიძე ბექა - 162 ლარი
გ.პ) ყარაულაშვილი იამზე - 162 ლარი
გ.ჟ) ცხვედაძე ქეთევან - 162 ლარი
გ.რ) ჭაბუკიანი თორნიკე - 162 ლარი
გ.ს) ხეჩოშვილი ხატია - 162 ლარი

დ) VII სემესტრი
დ.ა) ასათიანი ქეთევან - 162 ლარი
დ.ბ) ბალავაძე Qშორენა - 162 ლარი
დ.გ) ბუზალაძე Eეთერ - 162 ლარი
დ.დ) გაგოშაშვილი მარიამ - 162 ლარი
დ.ე) გელაშვილი ნონა - 162 ლარი
დ.ვ) გოგოლაური გოგა - 162 ლარი
დზ) დარჩია ნათია - 162 ლარი
დ.თ) ელჩიშვილი ანა - 162 ლარი
დ.ი) თაბუკაშვილი თეონა - 162 ლარი
დ.კ) თანდილაშვილი თეონა - 162 ლარი
დ.ლ) კორაშვილი თამარი - 162 ლარი
დ.მ) ლეკიაშვილი ლილი - 162 ლარი
დ.ნ) მეფარიშვილი ნანა - 162 ლარი
დ.ო) ნონიკაშვილი თინათინ - 162 ლარი
დ.პ) ოზგებიშვილი მარიამ - 162 ლარი
დ.ჟ) პაპუკაშვილი დიმიტრი - 162 ლარი
დ.რ) რამიშვილი Qქეთევანი - 162 ლარი
დ.ს) რჩეულიშვილი ნინო - 162 ლარი
დ.ტ) სვანიძე შალვა - 162 ლარი
დ.უ) ყალიჩავა ზვიადი - 162 ლარი
დ.ფ) შუბითიძე ლელა - 162 ლარი
დ.ქ) ჩიტიაშვილი ცოტნე - 162 ლარი
დ.ღ) ციყელაშვილი თინათინი - 162 ლარი
დ.ყ) წვერავა მარიამ - 162 ლარი
დ.შ) წოწოლაშვილი თეონა - 162 ლარი
დ.ჩ) ხელაშვილი ანა - 162 ლარი
დ.ც) ხუციშვილი ნინო - 162 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება