2016-05-24
ბრძანება №:497/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე


     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01, 2016 წლის  07 აპრილის №50/01-01 და ადმინისტრაციის ხელმღვანელის 2015 წლის     29 დეკემბრის №213/02-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2016 წლის 20 მაისის №17551/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის     თ. პაპასქირის 16.05.2016წ. №16983/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 58869.72 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:
     

#

გვარი

სახელი

პირადი

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

1

მოწყობილი

თამარი

2

ამერიკისმცოდნეობა

1406.25

2

გუდიაშვილი

გიორგი

2

ამერიკისმცოდნეობა

103.23

3

სიბაშვილი

თათია

2

ანგლისტიკა

1406.25

4

გარსევანიშვილი

თეონა

2

ანგლისტიკა

1406.25

5

ზედელაშვილი

მარიამი

2

ანგლისტიკა

1406.25

6

გვრიტიშვილი

სოფიკო

2

ანგლისტიკა

1406.25

7

აბრამიანი

ქრისტინა

2

ანგლისტიკა

1167.66

8

ზედგინიძე

ნინო

2

არაბისტიკა

1132.11

9

ბოჭორიშვილი

სალომე

2

ახალი და უახლესი ისტორია

1406.25

10

ბუაძე

თამარ

2

ახალი და უახლესი ისტორია

857.97

11

ჭითანავა

მარიკა

2

ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

1132.11

12

ციმინტია

ქეთევან

2

ეთნოლოგია

754.74

13

რუხაძე

მარიამ

2

ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

1132.11

14

ჯიღაური

ნინო

2

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

1406.25

15

ჯანჯღავა

ნანა

2

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

103.23

16

ქობულაძე

სოფიკო

2

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

17

ფაცურია

თანანა

2

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

18

შოვნაძე

ნინო

2

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

19

კუკუნაშვილი

ქეთევან

2

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

687.06

20

თხლაშიძე

ნანული

2

ირანისტიკა

1406.25

21

უსტარაშვილი

დაჩი

2

ირანისტიკა

480.6

22

ციცვიძე

მაია

2

კავკასიოლოგია

377.37

23

ბერძენიშვილი

ბესარიონ

2

კულტურის კვლევები

377.37

24

გვაზავა

ნინო

2

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1406.25

25

შერგელაშვილი

მარიამ

2

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1235.34

26

ნიჟარაძე

მანანა

2

ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე

754.74

27

წამალაშვილი

ნინო

2

რომანული ფილოლოგია

1406.25

28

კვინიკაძე

სალომე

2

რომანული ფილოლოგია

103.23

29

ჩხაიძე

ნოდარი

2

საქართველოს ისტორია

1406.25

30

ჭოლიკაური

რუსუდანი

2

საქართველოს ისტორია

1235.34

31

კონჯარია

დიანა

2

სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

1132.11

32

კოხია

ქრისტინე

2

ფილოსოფია

1406.25

33

ხიდეშელი

მარიამ

2

ფილოსოფია

480.6

34

სილაქაძე

თამარი

2

ქართველური ენათმეცნიერება

1132.11

35

ნოზაძე

თამუნა

2

ქართული ლიტერატურა

1406.25

36

გვარამაძე

ნინო

2

ქართული ლიტერატურა

857.97

37

კვარაცხელია

შიო

2

ქრისტიანობის ისტორია

754.74

38

მამფორია

ნანა

4

რომანული ფილოლოგია

1132.11

39

ხატიაშვილი

მარიამი

4

ამერიკისმცოდნეობა

754.74

40

სტეფანაშვილი

ნატალია

4

ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

754.74

41

ახვლედიანი

სოფიკო

4

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

42

ისმაილოვი

ალი

4

ანგლისტიკა

754.74

43

გრიგოლაშვილი

გიორგი

4

ფილოსოფია

754.74

44

ტივაძე

ნინო

4

საქართველოს ისტორია

754.74

45

ნოზაძე

ნინო

4

ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

377.37

46

დუმბაძე

ბედისა

4

ქართული ლიტერატურა

1406.25

47

სარიშვილი

სოფიკო

4

ეთნოლოგია

754.74

48

ქუთელია

ნინი

4

ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

377.37

49

ჭაჭუა

ანნა

4

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

1406.25

50

ჩართოლანი

ნათია

4

ახალი და უახლესი ისტორია

754.74

51

მიქავა

ნინო

4

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

52

ამირხანიან

ვიოლეტა

4

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

583.83

53

როსტომაშვილი

მარიამი

4

არაბისტიკა

754.74

54

აბზიანიძე

გვანცა

4

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1132.11

55

გაგოშიძე

დავით

4

არქეოლოგია

754.74

56

ჯანგულაშვილი

ნათია

4

ქართული ლიტერატურა

103.23

57

ხუბულური

ხატია

4

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

1406.25

58

კურტანიძე

ნინო

4

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

583.83

59

კახეთელიძე

თამარ

4

გერმანული ფილოლოგია

377.37

60

ლობჯანიძე

დავით

4

ქართველური ენათმეცნიერება

377.37

61

შარვაძე

ირაკლი

4

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

754.74

62

ხურციძე

თორნიკე

4

ირანისტიკა

377.37

63

გოგოლაძე

ქეთევან

4

ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე

377.372. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                        ე. ქემოკლიძე                                  

« უკან დაბრუნება