2013-05-28
ბრძანება №:55/02-01

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 8 მაისის №13610/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2013 წლის 22 აპრილის №6 სხდომის ოქმის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რ. ბოჭორიშვილის 2013 წლის 29 აპრილის №12894/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებს, განესაზღვროთ 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის სემესტრული საფასური - თითოეულს 150 ლარი:

პირველი დამატებითი სემესტრი

1. პაპუკაშვილი ირინე
2. თხილავა ნინო
3. ბერუჩაშვილი გიორგი
4. ფრუიძე გოდერძი
5. ალშიბაია ფრიდონ
6. ჯიბუტი გიორგი
7. გოგალაძე ხათუნა
8. ფოფხაძე ნინო
9. თედლიაშვილი ქეთევან
10. მჭედლიშვილი გიორგი
11. კუპრაძე ინგა
12. იორდანიშვილი მედეა


მეორე დამატებითი სემესტრი

1. ჩიკაშუა რევაზ
2. დიხამინჯია ნანა
3. შახბატიანი არნოლდ
4. სვანიძე ლილი
5. გეონჯიანი ანა
6. გაიოზიშვილი მაია
7. ვაშალომიძე გიორგი
8. კაპანაძე ცირა
9. ცხვედიანი ანა
10. ელბაქიძე თინათინ
11. ნადარეიშვილი სერგო
12. ქოიავა ირაკლი
13. ლეკაშვილი ოლიკო


მესამე დამატებითი სემესტრი

1. ტრეტიაკოვა ტატიანა
2. ცერცვაძე თამარ
3. მითაიშვილი ნინო
4. არაბიძე დიმიტრიმეოთხე დამატებითი სემესტრი

1. რამიშვილი ლიანა


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები დოქტორანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი: დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება