2015-12-21
ბრძანება №:1103/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების   მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის  9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2015 წლის 18 დეკემბრის №47068/02 დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის თ. ბერიძის 18.12.2015წ. №47009/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 33624.98 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:
  

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.        

ბუიშვი ლი

ნატო

1406.25

2.        

ზიბზიბაძე

ვანო

1406.25

3.        

წულაია

სესილი

1406.25

4.        

საგინაშვილი

ნათია

1406.25

5.        

ზაქარაძე

დავით

1406.25

6.        

მაღრაძე

ლია

1406.25

7.        

ჩინჩალაძე

თინათინი

1406.25

8.        

პოგოსიან

ბაგრატ

703,12

9.        

ტოპეშაშვილი

ნინო

703,12

10.    

ჩაგელიშვილი

ანა

1406,25

11.    

დრიაშვილი

ნინო

1406,25

12.    

სისოშვილი

გვანცა

1406,25

13.    

გელაშვილი

გიორგი

1406,25

14.    

ტუხაშვილი

ნინო

1406,25

15.    

მაღლაკელიძე

სალომე

1406,25

16.    

მაჭავარიანი

მარიამ

1406,25

17.    

ბაქრაძე

ნინო

703,12

18.    

ზურაშვილი

თამარ

703,12

19.    

აბრამიშვილი

ნესტან

500

20.    

ახვლედიანი

ანა

500

21.    

ბურდული

დავით

500

22.    

გუგუჩია

ირაკლი

500

23.    

დარჯანია

მარიამ

500

24.    

კვანტალიანი

თამარ

500

25.    

ჟორჟიკაშვილი

ნინო

500

26.    

ტოკლიკიშვილი

მარიამი

500

27.    

ცოგიაიძე

ნიკა

500

28.    

ხომასურიძე

ნინო

500

29.    

ჯიბუტი

მარიამი

500

30.    

სილაგაძე

სალომე

1406,25

31.    

ბიწაძე

მარიამი

1406,25

32.    

ჯიქია

ქეთევან

1406,25

33.    

დემეტრაძე

მიხეილ

1406,252. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                    დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება