2013-04-30
ბრძანება №:337/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  მაგისტრანტების      2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის  28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების  მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 2013 წლის პირველი მარტის №29/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 23 აპრილის №12331/02  დასკვნის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის   მ.შ. სერგი კაპანაძის  2013 წლის 16 აპრილის  №11539/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა) გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ხუციშვილი შორენა - 937,5 ლარი;
2.    ნათენაძე ნინო - 703,12 ლარი;
3.    მჭედლიშვილი მარიამ - 937,5 ლარი;
4.    თოქმაზიშვილი მარიამი - 937,5 ლარი;
5.    ქიტოშვილი ნინო - 937,5 ლარი;

ბ) განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ხოჯანაშვილი ლაშა -  937,5 ლარი;
2.    ბეგიაშვილი ნინო - 937,5 ლარი;
3.    ტოროშელიძე გვანცა - 703,12 ლარი;
4.    პერტაია ნათია - 1265,44 ლარი;
5.    ბადალიანი რაზმიკ - 937,5 ლარი;

გ) შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა
1.    მურადაშვილი თამთა - 703,12 ლარი;
2.    ხუციშვილი გიორგი - 1406,25 ლარი;
3.    ქიტიაშვილი თამარ - 1406,25 ლარი;
4.    გეწაძე ნათია - 937,5 ლარი;
5.    დოლიძე ქეთევან - 937,5 ლარი;
6.    პარუნაშვილი ეკატერინე - 937,5 ლარი;
7.    ლომიაშვილი გელა– 937,5 ლარი;
8.    ნოზაძე თეკლა - 703,12 ლარი;
9.    გოძელანძე სალომე  - 937,5 ლარი;

დ) ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიურო შეფასება და კონსულტირება - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ხეტეშვილი ნინო - 937,5 ლარი;

ე) კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა
1.    მალანია მარიამი - 703,12 ლარი;

ვ) კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ჯიქია დეა - 703,12 ლარი;

ზ) ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ბენდელავა ლია - 937,5 ლარი;
2.    გოგინაშვილი მარიამ  - 703,12 ლარი;

თ) მედია და ახალი ტექნოლოგიები - სამაგისტრო პროგრამა
1.    თავაძე თეონა  - 703,12 ლარი;
2.    დგებუაძე ნინო - 703,12 ლარი;
3.    დვალი თამთა - 703,12 ლარი;
4.    გელოვანი რევაზ - 703,12 ლარი;
5.    იმედაშვილი სალომე - 703,12 ლარი;
6.    აბსანძე თეონა - 1406,25 ლარი;
7.    ქორელი სალომე - 703,12 ლარი;

ი) მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ქუტიძე დავით - 703,12 ლარი;
2.    ნარინდოშვილი თამარ  - 703,12 ლარი;

კ) სოციალური მუშაობა - სამაგისტრო პროგრამა
1.    გოგიაშვილი ნინო - 937,5 ლარი;
2.    სუხიშვილი ნათია - 703,13 ლარი;
3.    ბოლქვაძე მარიამ - 703,12 ლარი;
4.    ჭუმბურიძე თამარ - 703,12 ლარი;
5.    ხმელიძე მედეა - 703,12 ლარი;

ლ) ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა
1.    გვალია ანა - 1406,25 ლარი;
2.    გვაძაბია გვანცა - 703,12 ლარი;
3.    ავსაჯანიშვილი ნინო - 703,12 ლარი;
4.    დოლიძე თეა - 703,12 ლარი;

მ) დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა - სამაგისტრო პროგრამა
1.    ნოზაძე პაპუნა  - 1406,25 ლარი;
2.    გოქსაძე თამარ - 1406,25 ლარი;
3.    ჩუბინიძე ციცო - 1166,25 ლარი;
4.    ხოტენაშვილი ნათია - 1406,25 ლარი;

ნ) პოლიტიკის მეცნიერება - სამაგისტრო პროგრამა
1.    წიკლაური გიორგი– 1382.50 ლარი;
2.    კობერიძე ანა– 937.5 ლარი;


ო) საჯარო მმართველობა - სამაგისტრო პროგრამა
1.    მღვდელაძე ნინო - 1406,25 ლარი;
2.    ბოჭორიშვილი თამარ– 1406.25 ლარი;
3.    გვარამაძე მარეხი– 1406.25 ლარი;

პ) საზოგადოებრივი გეოგრაფია - სამაგისტრო პროგრამა
1.    მარჯანიძე ნინო - 1406,25 ლარი;
2.    ხინჩაგაშვილი ბექა - 1406,25 ლარი;

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება