2009-03-30
ბრძანება №:37/01-01

,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ” რექტორის 2009 წლის 13მარტისN28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ (ბრძანება №37/01-01)

ბრძანება № 37 / 01-01
       30.03.2009 წ

 

,, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ” რექტორის  2009 წლის 1 3 მარტის N28 /01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტან ის შესახებ


,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

  1. შევიდეს ცვლილება რექტორის 2009 წლის 13 მარტის N28/01-01 ბრძანებაში და 1–ლი პუნქტის ბ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) მედიცინის ფაკულტეტი:

  1. დავით ზურაბაშვილი
  2. რუსუდან აბაშიძე
  3. ლადო ლურსმანაშვილი’’
  1. ბრძანება განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე
  2. ბრძანება ძალაშია ელმოწერისთნავე.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
რექტორი

« უკან დაბრუნება