2013-08-26
ბრძანება №:97/01-01

„ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 6 აგვისტოს N92/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის "ა", "ბ" "ს" და "ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 და მე-4 პუნქტების საფუძველზე,
ვბრძანებ:

  1. შევიდეს ცვლილება უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 6 აგვისტოს      N92/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტის 1.2. ქვეპუნქტით დამტკიცებულ N2 დანართში და იგი ჩამოყალიბდეს, ახალი წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული რედაქციით (დანართი N2, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
  2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
  3. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
  4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                          ლევან ალექსიძე


« უკან დაბრუნება