2019-04-05
ბრძანება №:82/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის თბილისის რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბი) სამეცნიერო საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის თბილისის რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბი) სამეცნიერო საკოორდინაციო საბჭოს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“   საქართველოს   კანონის   22-ე   მუხლის   პირველი პუნქტის,   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების და მე-9 პუნქტის, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2019 წლის 26 მარტის N1 სხდომის ოქმით დამტკიცებული სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის თბილისის რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბი) დებულების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის თბილისის რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბი) სამეცნიერო საკოორდინაციო საბჭო 4 წლის ვადით შემდეგი შემადგენლობით:

ა) გიორგი შარვაშიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი;

ბ)  ალექსანდრე  ცისკარიძე  -  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე;

გ)  მიხეილ  ჩხენკელი  -  საქართველოს  პრემიერ  -  მინისტრის  მრჩეველი  განათლების საკითხებში;

დ) ზაალ კოკაია - ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი;

ე)    დავით    ლორთქიფანიძე    -    საქართველოს    ეროვნული    მუზეუმის    გენერალური დირექტორი;

ვ)   თამაზ   გამყრელიძე   -   ივანე   ჯავახიშვილის   სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

ზ)    დავით    ფრანგიშვილი    -    პანევროპული    აკადემიის    თბილისის    რეგიონული საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრის (ჰაბი) აკადემიური დირექტორი.

2.  სამეცნიერო  საკოორდინაციო  საბჭოს  როტაცია  (2  წევრი)  განხორციელდეს  საბჭოს ფუნქციონირების 2 წლის გასვლისთანავე, საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

3. წინამდებარე ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.

4.   წინამდებარე   ბრძანების    უნივერსიტეტის   ოფიციალურ   ვებ–გვერდზე   განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

5.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი გიორგი შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება