2011-09-30
ბრძანება №:1738/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკადემიურ უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკადემიურ უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 57–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის  39-ე მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის "დ” ქვეპუნქტისა "2011 წელს ერთიან ეროვნულგამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის (აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამები) დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 20 სექტემბრის №642 ბრძანებისა და "2011 წელს ერთიან ეროვნულგამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის (პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები) დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 20 სექტემბრის №646 ბრძანებისა და უნივერსიტეტის ფაკულტეტებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. ჩაირიცხონ 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკადემიურ უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტების შესაბამისად თანდართული სიის მიხედვით შემდეგი სტუდენტები:

  ა)    ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 1);

  ბ)    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 2);

  გ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 3);

  დ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (დანართი 4);

  ე) იურიდიული ფაკულტეტი (დანართი 5);

  ვ) მედიცინის ფაკულტეტი (დანართი 6);

  ზ) ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა (დანართი 7).


 2. შეტანილ იქნეს ინფორმაცია (1 თვის ვადაში) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.
 3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
 5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

რექტორი                            ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება