2007-02-08
ბრძანება №:06/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის ჩატარების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება N06/02–01)


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის ჩატარების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე და 24–ე მუხლების საფუძველზე

ვბრძანებ:

 1. დამტკიცდეს საატესტაციო კომისიის მიერ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 02.02.2007 წ. N 05/02-01 ბრძანების მე–6 პუნქტის შესაბამისად შემუშავებული და წარმოდგენილი ატესტაციის ჩატარების და შეფასების ერთიანი წესები (დანართი 1, დანართი 2);
 2. საატესტაციო კომისიის დასკვნა თითოეული თანამშრომლის პროფესიულ მომზადებასა და დადგენილ საკვალიფიციო მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე გამოქვეყნდეს ატესტაციის ჩატარებიდან ერთი კვირის ვადაში.
 3. საატესტაციო კომისიის დასკვნა შესაძლებელია გასაჩივრდეს გაცნობიდან 5 დღის ვადაში საპრეტენზიო კომისიაში.
 4. დამტკიცდეს საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობა (დანართი 3):
 5. დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულებისათვის. ბრძანება საჯარო გაცნობისთვის გამოქვეყნდეს გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტში“, უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე და მოხდეს მისი ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
 6. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
 7. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ. გალდავა

დანართი 1

დამტკიცებულია ბრძანება #

თსუ – ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შეფასების წესი:

 1. კვალიფიკაცია (განათლება, გამოცდილება, ტრენინგებში მონაწილეობა);
 2. პროფესიული უნარ–ჩვევები;
 3. ნორმატიული ბაზის ცოდნა (საქმიანობის სფეროს მიხედვით);
 4. ინდივიდუალური პრეზენტაცია;
 5. ანალიზის უნარი;
 6. სამსახურებრივი ინსტრუქციის დაცვის ჩვევები და საშემსრულებლო დისციპლინა;
 7. საქმიანი რეპუტაცია;
 8. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა – Windows XP, Microsoft Office Word 2003, Excel 2003, Access 2003, PowerPoint 2003, Outlook 2003, Internet.
 9. უცხო ენის ცოდნა;
 10. გუნდური მუშაობის გამოცდილება.

თითოეული კრიტერიუმი ფასდება 10 ქულით, თანამდებობრივი შესაბამისობის დასადგენად საჭიროა 75 ან მეტი ქულის დაგროვება.

 
დანართი 2

დამტკიცებულია ბრძანება #

თსუ თანამშრომელთა ატესტაციის ჩატარების გრაფიკი

#
სამსახურის დასახელება
ატესტაციის ჩატარების დრო
ატესტაციის ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი პირი
შენიშვნა
1

კვლევების საკოორდინაციო განყოფილება

სამეცნიერო გრანტებისა და პატენტების განყოფილება

პერსპექტიული განვითარების განყოფილება

9 თებერვალი

14:00 საათი

ი. კალანდაძე  
2 მონიტორინგის მენეჯერთა ჯგუფი

9 თებერვალი

14:00 საათი

დ. ბერეკაშვილი  
3 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

10თებერვალი

14:00 საათი

ნ. ლაცაბიძე  
4 საერთო განყოფილება (კანცელარია)

10 თებერვალი

14:00 საათი

ნ. ოვსიანიკოვა  
5

სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახური

ასპირანტურისა და დოქტორანტურის განყოფილება

სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილება

12 თებერვალი

14:00 საათი

მ. სვანაძე  
6 საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

12 თებერვალი

14:00 საათი

თ. გერგედავა  
7 ფინანსური სამსახური

13 თებერვალი

14:00 საათი

მ. ცარციძე  
8 მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური

13 თებერვალი

14:00 საათი

ს. სანაძე  
9 იურიდიული სამსახური

9 თებერვალი

14:00 საათი

ლ. ბენიძე  

სხვა სტრუქტურული ერთეულების (სპეციფიკის გათვალისწინებით) ცენტრების და ფაკულტეტების ადმინისტრაციისა და სასწავლო– დამხმარე პერსონალის ატესტაციის ვადები გამოცხადდება დამატებით.

ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაცია ჩატარდება საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტში , ოთახი – 222.
 

დანართი 3

დამტკიცებულია ბრძანება #

საპრეტენზიო კომისია

 1. ვახტანგ მჭედლიშვილი – (კომისიის თავმჯდომარე), ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი;
 2. ნანა გიორგაძე – ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;
 3. ნინო დურგლიშვილი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორი.

 
 
« უკან დაბრუნება