2015-11-05
ბრძანება №:205/01-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების წესის განსაზღვრის შესახებ” 2015 წლის 29 ივლისის №126/01-01 ბრძანებით გათვალისწინებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სრულფასოვნად რეალიზების მიზნით დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

,,სსიპ -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების  წესის განსაზღვრის შესახებ” 2015 წლის 29 ივლისის №126/01-01 ბრძანებით გათვალისწინებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სრულფასოვნად რეალიზების მიზნით დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ 

,,სსიპ -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების  წესის განსაზღვრის შესახებ” 2015 წლის 29 ივლისის №126/01-01 ბრძანებით გათვალისწინებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სრულფასოვნად რეალიზების მიზნით და ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ჰ4 ქვეპუნქტის,   22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის   2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა", ,,ბ", ,,ო" და ,,პ" ქვეპუნქტების და  მე-9 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ: 

1. ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო წესისა და საუნივერსიტეტო დაფინანსების  წესის განსაზღვრის შესახებ” 2015 წლის 29 ივლისის №126/01-01 ბრძანებით გათვალისწინებული წესით იმ ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულებს სადაც ვერ მოხდა  5 სტუდენტის (კანდიდატის) შერჩევა, დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსებისათვის მიეცეთ უფლება დამატებით წარმოადგინონ შესაბამისი კანდიდატები არაუგვიანეს 2015 წლის 20 ნოემბრისა.
2. ბრძანების შესასრულებლად გადაცემა მასში მოყვანილ დაინტერესებულ პირთათვის, ასევე, ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას, ხოლო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.


რექტორი, პროფესორი                                                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება