2016-05-19
ბრძანება №:472/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის  07 აპრილის №50/01-01 და ადმინისტრაციის ხელმღვანელის 2015 წლის   29 დეკემბრის №213/02-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2016 წლის 28 აპრილის №15727/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის    მ. შალიკაშვილის 27.04.2016წ. №15613/02 განცხადების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 54349 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი სტუდენტები:N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

თანხა

1

ინდუაშვილი

თეონა

1406.25

2

რთველაძე

სალომე

1406.25

3

სილაგავა

მარიამ

1406.25

4

ღულაძე

ნათია

421.88

5

თვალავაძე

თამთა

1406.25

6

ყოჩიაშვილი

ანა

1406.25

7

ჩინჩალაძე

თამარი

1242.72

8

ჩახვაძე

გიორგი

1406.25

9

ცქიფურიშვილი

ანა

767.71

10

გაბუნია

მონიკა

1406.25

11

ბარაქაძე

თათია

1406.25

12

ნემსწვერიძე

თორნიკე

1406.25

13

ყიფშიძე

შალვა

1406.25

14

ბუაძე

თამარ

1406.25

15

დავითური

თეონა

1406.25

16

აბაშიძე

სალომე

1406.25

17

თავდგირიძე

მარიამ

1406.25

18

ტყაბლაძე

თორნიკე

1406.25

19

გელოვანი

ნატი

1406.25

20

გეთია

გიორგი

1406.25

21

დიასამიძე

მეგი

1406.25

22

ხერხეულიძე

ნოდარი

1406.25

23

ჯანუყაშვილი

ანა

1406.25

24

მანგოშვილი

ნინო

1406.25

25

ხარებავა

გვანცა

1406.25

26

პაპოშვილი

სალომე

1406.25

27

მორალიშვილი

ლია

1406.25

28

დარსაველიძე

გიგა

1406.25

29

გეგეშიძე

მარიამი

929.17

30

ამილახვარი

თორნიკე

929.17

31

ლუაშვილი

გივი

929.17

32

ჟორჟოლიანი

ლევან

929.17

33

ბაღდავაძე

გიორგი

1406.25

34

ფუტკარაძე

თორნიკე

1406.25

35

გველესიანი

ირაკლი

1406.25

36

ცინცაძე

მირანდა

129.17

37

გამყრელიძე

ნათია

1406.25

38

შიხიაშვილი

ლია

767.71

39

საათაშვილი

ნონა

1125.00

40

ბექაური

ეკატერინე

1048.96

41

ბაქანიძე

ირინე

1406.25

42

ლეჟავა

ნინო

1406.25

43

ნოზაძე

მარიამი

1406.25

44

გრიგოლია

ელენე

129.172. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                        ე. ქემოკლიძე                      

« უკან დაბრუნება