2012-12-06
ბრძანება №:506/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 06 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის  2012 წლის 29 ნოემბრის №30941/02 წერილის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რ. ბოჭორიშვილის 2012 წლის 27 ნოემბრის  №30710/02 წარდგინების  საფუძველზე,

                              ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  III სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა)    სამაგისტრო პროგრამა -  ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ა.ა) მურადოვი კონსტანტინე - 787.50 ლარი
ა.ბ) გოგოლაძე თამარ - 787.50 ლარი
ა.გ) დონაძე გურამ - 787.50 ლარი
ა.დ) მესხი ანა - 787.50 ლარი
ა.ე) აბრამიანი ნანა - 787.50 ლარი
ა.ვ) დათუაშვილი ნაია  - 787.50 ლარი
ა.ზ) ღვალაძე ნაირა - 787.50 ლარი
ა.თ) მახარაშვილი მირანდა - 787.50 ლარი
ა.ი) კარელიძე ლევანი - 787.50 ლარი
ა.კ) კვესელავა ოთარი - 450 ლარი
ა.ლ) წერეთელი მიხეილ - 450 ლარი
ა.მ) ჯიქია დავით - 225 ლარი

ბ)      სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა
ბ.ა) ტეფნაძეE გიორგი - 787.50 ლარი
ბ.ბ) ცაავა მედეა - 787.50 ლარი
 
გ)  სამაგისტრო პროგრამა - გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
გ.ა) ავალიანი ელისაბედი - 787.50 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა - გამოყენებითი მათემატიკა
დ.ა) წუწუნავა თამთა - 787.50 ლარი

ე) სამაგისტრო პროგრამა - ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება
ე.ა) ლომიძე სალომე - 787.50 ლარი
ე.ბ) ჩოხელი ხატია - 450 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა - ბიოლოგია
ვ.ა) ავქოფაშვილი სალომე - 787.50 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული სისტემები
ზ.ა) ივანაური ნიკოლოზი - 450 ლარი
ზ.ბ) ლაშხი ალექსანდრე - 225 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა - კომპიუტერული მეცნიერება
თ.ა) მელაძე ალექსანდრე - 225 ლარი
 
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება