2015-07-24
ბრძანება №:753/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე’’ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის 2015 წლის 18 მაისის #520/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის    2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე’’ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის 2015 წლის 18 მაისის №520/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

   ,,უმაღლესი  განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის   11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 10 ივლისის №82/02-01 ბრძანების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის, პროფესორის რ. ბოჭორიშვილის 01.06.2015წ. №17781/02 წარდგინების საფუძველზე, 
 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილებები ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე’’ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის  2015 წლის 18 მაისის №520/02-04 ბრძანების პირველ პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში 51420.38 ლარით დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:  


#

გვარი

სახელი

პირადი #

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

ლარი

 1.             1.

მანია

ვეფხვია

1

ბიოფიზიკა ( ინტერდისციპლინური )

14 06,25

 2.              

ცხვედაძე

ნინო

1

ბიოფიზიკა ( ინტერდისციპლინური )

1012,5

 3.              

ასანიშვილი

გურამი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 4.              

ბერიანიძე

ნინო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 5.              

გოგბერაშვილი

ბექა

4

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

1012,5

 6.              

გოგნაძე

გიორგი

2

მათემატიკა

1012,5

 7.              

გოგოლაური

გოგა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 8.              

დურდიაძე

ნინო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 9.              

ებრალიძე

ნუკრი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

10.              

ენუქიძე

ნატო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

11.              

თუთბერიძე

გიორგი

4

გამოყენებითი მათემატიკა

1012,5

12.              

კელენჯერიძე

თინიკო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

13.              

კერესელიძე

დავით

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

1012,5

14.              

კილაძე

თამთა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

15.              

კურკუმული

მარიამ

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

16.              

მერებაშვილი

მარინა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

17.              

მუმლაძე

მაია

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

18.              

ნადირაძე

ნინო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

19.              

ნაპირელი

დალი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

20.              

სამუშია

გაგა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

21.              

ჩადუნელი

უშანგი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

22.              

ჩოკოშვილი

ზურაბ

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

23.              

ცუცხვაშვილი

ბააკა

2

ინფორმაციული სისტემები

1012,5

24.              

ხურციძე

ნინო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

25.              

ჯავახაძე

თინათინ

4

გეომორფოლოგია , კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

1012,5

26.              

ბექაური

სალომე

2

კომპიუტერული მეცნიერება

787,5

27.              

გვათუა

ნანა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

28.              

გოგოლიშვილი

ანა

2

მათემატიკა

787,5

29.              

დევნოზაშვილი

საბა

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

30.              

დოიაშვილი

მარინე

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

31.              

თეზელიშვილი

ბექა

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

32.              

თუთბერიძე

მარგარიტა

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

33.              

კახუაშვილი

თათია

2

ქიმია

787,5

34.              

ლაშხი

ლაშა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

35.              

ლონდარიძე

სერგო

 

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

787,5

36.              

მგელაძე

თინა

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

37.              

მედვედევი

გივი

2

გეომორფოლოგია , კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

787,5

38.              

მჭედლიშვილი

არჩილ

4

ინფორმაციული სისტემები

787,5

39.              

მჭედლიძე

ნათია

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

40.              

სეხნიაშვილი

გიორგი

2

ინფორმაციული სისტემები

703.13

41.              

ფონიავა

ბექა

2

გამოყენებითი ფიზიკა

787,5

42.              

ქარაული

დიმიტრი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

43.              

ქიმერიძე

თორნიკე

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

787,5

44.              

ღვაბერიძე

ბექა

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

45.              

შავაძე

თეა

2

მათემატიკა

787,5

46.              

შერგელაშვილი

ელენე

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

47.              

ცქიფურიშვილი

ჟუჟუნა

4

მათემატიკა

787,5

48.              

წოწორია

ბექა

4

ინფორმაციული სისტემები

787,5

49.              

ჭელიძე

ბექა

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

50.              

ჯავრიშვილი

გიორგი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

51.              

ჯალიაშვილი

გიორგი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

52.              

ჯოლბორდი

ბექა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

53.              

აბულაშვილი

ფიქრია

2

გამოყენებითი მათემატიკა

378

54.              

გოქაძე

ავთანდილი

2

კომპიუტერული მეცნიერება

378

55.              

გოძიაშვილი

ნინო

2

ინფორმაციული სისტემები

378

56.              

თათიკიშვილი

მარიამ

2

მათემატიკა

378

57.              

თევზაძე

ლაშა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

378

58.              

იაშვილი

გიორგი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

378

59.              

სუხიტაშვილი

ხვიჩა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

378

60.              

უგრეხელიძე

ბექა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

378

61.              

ფანცულაია

გვანცა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

378

62.              

ყალიჩავა

ზვიად

2

მათემატიკა

378

63.              

ჭამიაშვილი

ნინო

2

გამოყენებითი მათემატიკა

378

64.              

ჭუმბაძე

ნოდარ

2

კომპიუტერული მეცნიერება

378


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი:                                         ე. ქემოკლიძე

« უკან დაბრუნება