2013-06-28
ბრძანება №:65/01-01

,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილებაში თურქ მსენელთათვის ქართულ ენაში ფინალური გამოცდის ჩატარების წესისა და კომისიის შექმნის შესახებ’’ ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 19 ივნისის 61/01–01 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილებაში  თურქ  მსენელთათვის  ქართულ ენაში ფინალური გამოცდის ჩატარების წესისა და კომისიის შექმნის შესახებ’’ ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 19 ივნისის 61/01–01 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

    ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 19 ივნისის №61/01-01 ბრძანებაში დაშვებული იქნა ტექნიკური შეცდომები, კერძოდ, ნაცვლად  ,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილებისა’’  მითითებული უნდა ყოფილიყო  ,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილება.’’
    ტექნიკური შეცდომის გასწორების მიზნით,  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ”  საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მეორე პუნქტის ,,ა”, ,,ს” და ,,ტ” ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ,,ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილებაში თურქ  მსენელთათვის  ქართულ ენაში ფინალური გამოცდის ჩატარების წესისა და კომისიის შექმნის შესახებ’’  ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანებაში გასწორდეს  შემდეგი ტექნიკური ხარვეზები:  

ა) ბრძანების სამართლებრივი დასაბუთების ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით –   
,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მეორე პუნქტის ,,ა”, ,,ს” და ,,ტ” ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილების უფროსის 2013 წლის 17 ივნისის №17202/02 კორესპონდენციის საფუძველზე.’’

ბ) ბრძანების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით –
,, 1. ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილებაში თურქ მსენელებისათვის  ქართულ ენაში ფინალური გამოცდის თარიღად განისაზღვროს 2013 წლის 19-20 ივნისი’’.

გ) ბრძანების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით –
 ,, 5. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დაევალოს აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილებას’’.

2.  წინამდებარე ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
3. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4.   ბრძანება ძალაშია  გამოცემისთანავე.
რექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი                                      ალექსანდრე კვიტაშვილი  


« უკან დაბრუნება