2016-05-31
ბრძანება №:82/02-01

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსში ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსში ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტის, 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ და ,,ნ“ ქვეპუნქტების, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  2014 წლის 31 დეკემბრის N429 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციისა და 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის 2016 წლის 31 მაისის N18418/02 კორესპონდენციის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებით დამტკიცებული   N1 დანართის „ბ“ თავის პირველი მუხლით შექმნილ კომისიას დაევალოს მიმდინარე წლის 31 მაისიდან არაუგვიანერს 10 ივნისისა უზრუნველყონ  სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო კორპუსის N213 და N303 ოთახებში ინვენტარიზაციის ჩატარება და ინვენტარიზაციის აქტის შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად წარმოდგენა კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.
2. ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი,         
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                                            ერმი ქემოკლიძე
« უკან დაბრუნება