2017-06-07
ბრძანება №:132/02-01

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ტრენინგ-კურსის ,,საპროექტო განაცხადის წერა“-ს ფასიანი მომსახურებისა და მასწავლებელის ანაზღაურების ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ  ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   უწყვეტი  განათლების  ტრენინგ-კურსის ,,საპროექტო განაცხადის წერა“-ს  ფასიანი მომსახურებისა და მასწავლებელის ანაზღაურების ტარიფების  განსაზღვრის თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი  პუნქტის ,,ნ’’ ქვეპუნქტის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის ტრენინგ-კურსის ,,საპროექტო განაცხადის წერა“-ს   დამტკიცების შესახებ რექტორის  2017 წლის 05 ივნისის  #106/01-01   ბრძანებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2017 წლის 06 ივნისი #8639/10   წერილის  საფუძველზე,
 
 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:     

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის ტრენინგ-კურსის ,,საპროექტო განაცხადის წერა“-ს ღირებულება თითოეული  მსმენელისათვის განისაზღვროს 80 ლარით; 
2. ტრენინგ-კურსის ,,საპროექტო განაცხადის წერა“-ს ღირებულება თსუ-ის სტუდენტებისთვის განისაზღვროს 70 ლარით;
3. ტრენინგ-კურსის ,,საპროექტო განაცხადის წერა“-ს მასწავლებლის ანაზღაურება განისაზღვროს 1 საათი – 35  ლარის ოდენობით (საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით);  
4. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის;
5. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
6. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                              ნუნუ ოვსიანიკოვა                   

« უკან დაბრუნება