2009-03-13
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება №26/01-01)

ბრძანება № 26 / 01-01
       13.03.2009 წ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის შესაბამისად,

ვბრძანებ:

 1. შეიქმნას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  ა) ჯენარო ქრისტესაშვილი – მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
  ბ) პაატა ტურავა – იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
  გ) რამაზ ხომერიკი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
  დ) თემურ შენგელია – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
  ე) რესუდან ცანავა - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  ვ) მზია წერეთელი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  ზ) გიორგი შამათავა - სტუდენტური თვითმმართველობა.

 2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 07 სექტემბრის ბრძანების მე-4 პუნქტი.
 3. დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურს (დ.ჩერქეზიშვილი) უზრუნველყოს საარჩევნო კომისია შესაბამისი სამუშაო პირობებით.
 4. ბრძანება გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე.
 5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

რექტორი, პროფესორი
                                                                   გიორგი ხუბუა

« უკან დაბრუნება