2013-08-21
ბრძანება №:1224/01-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

1224/01-04 21.08.2013ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა", "ბ", "ს" და "ტ" ქვეპუნქტების, ამავე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 473 მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის #127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 15 აგვისტოს #3924/27-05 (#22949/02, 15.08.2013) წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. გაიცეს 2013 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ტესტების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

1.            აბდულაევა    აითაჯ
2.            აბდულაევი    ფახმინ
3.            აბდულლაევი    ნოფალ
4.            აგაევი    კამრან
5.            აგაჯანოვა    ფატმა
6.            აგაჯანოვი    ტურგუტ
7.            აივაზოვა    ავახანუმ
8.            აივაზოვა    აისელ
9.            აივაზოვი    ისა
10.          ალიევა    გიულშან
11.          ალიევა    ვუსალა
12.          ალიევა    მახიზარ
13.          ალიევი    ბაირამ
14.          ალიევი    სამირ
15.          ალლაზოვი    ემილ
16.          ალლახვერდიევი პარვიზ
17.          ამილოვა    ნარგიზ
18.          ამირჯანოვი    გახრამან
19.          ასკეროვა    მალეიკა
20.          ასკეროვი    დილგამ
21.          ასლანოვა    ზიბეიდა
22.          აფანდიევი    სამირ
23.          აშიროვი    ათაშ
24.          აშიროვი    ვუსალ
25.          ახმედოვ    ტახირ
26.          ახმედოვა    ხანიმ
27.          ახმედოვი    როიალ
28.          ახნაზაროვი    აგილ
29.          ბაბაევა    რუფანა
30.          ბაბაევი    ელმარი
31.          ბაბაშოვა    ბანოვშა
32.          ბაბაშოვი    ათეშ
33.          ბადალოვა    პარვანა
34.          ბაირამოვა    ნურანე
35.          ბაირამოვი    ისა
36.          ბაირამოვი    რანტიგ
37.          ბაკიროვი    თამირლან
38.          ბედიევი    სარხან
39.          ბინატოვა    ელფიდა
40.          ბუდაგოვა    აიტან
41.          გამბაროვი    ანარ
42.          განბაროვ    რამინ
43.          გასანალიევა    ზეინაბ
44.          გასანოვა    აიგიუნ
45.          გასანოვა    აინურ
46.          გასანოვა    ჰური
47.          გასანოვი    არაზ
48.          გასანოვი    სარხან
49.          გაჯიევა    ლალე
50.          გიულმამედოვა საკინა
51.          გიულმამედოვი სარვან
52.          გულუევი    ოზან
53.          გუმბატოვი    ფაგან
54.          გურბანოვი    გურბან
55.          გუსეინოვა    ელშანა
56.          გუსეინოვა    როზა
57.          გუსეინოვა    სარა
58.          გუსეინოვა    ფატიმა
59.          დანაჩიევი    სახილ
60.          ეთირმიშლი    ნურლან
61.          ეთირმიშლი    ქერიმ
62.          ეთირმიშლი    ხალით
63.          ეიბოვი    მახამად
64.          ეიუბოვი    მაშადი
65.          ემინოვა    კრისტინა
66.          ემინოვი    სულთანალი
67.          ეფენდიევი    კამილ
68.          ვალიევი    თურალ
69.          ვალიევი    მაგამედ
70.          ველიევი    ელტუნ
71.          ზახაროვი    რასულ
72.          იბრაგიმოვი    ზაურ
73.          იბრაგიმოვი    ილკინ
74.          იოლჩუევი    საკინ
75.          ისაევი    ელნურ
76.          ისკანდაროვი    სახმან
77.          ისმაილოვი    ელნურ
78.          ისქანდაროვა    აშახანიმ
79.          იუსუბოვა    აისელ
80.          კალაევი    ემილ
81.          კალანდაროვი ალიმ
82.          კარაკოვი    ელნურა
83.          კასიმოვა    ელვინა
84.          კასუმოვა    თუკაზბან
85.          კურბანოვა    ირადა
86.          კურბანოვა    სამირა
87.          კურბანოვი    ასიმ
88.          კურბანოვი    ფახრი
89.          მადინაევი    ბახმან
90.          მამედოვა    ამინა
91.          მამედოვა    ბასტი
92.          მამედოვა    ვაფა
93.          მამედოვა    კიზთამამ
94.          მამედოვა    სალათინ
95.          მამედოვა    სევინჩ
96.          მამედოვა    ტარანა
97.          მამედოვა    ქიამალა
98.          მამედოვი    ორხან
99.          მამედოვი    ბილალ
100.        მამედოვი    ელდარ
101.        მამედოვი    ელჩინ
102.        მამედოვი    ისლამ
103.        მამედოვი    კურბან
104.        მამედოვი    მირდამეტ
105.        მამედოვი    ორხან
106.        მარდანოვი    ბაირამ
107.        მეხტიევა    აიშან
108.        მინასაზოვა    ადილია
109.        მირზაევა    ელეონორა
110.        მუსაევა    ელვინა
111.        მუსაევი    ათაშ
112.        მუსაევი    ფაზაირ
113.        მუსტაფაევა    აისელ
114.        მუსტაფაევა    ზულფიია
115.        მუსტაფაევი    ფაიგ
116.        ნაბიევ    ისმათ
117.        ნაბიევა    ტურზალა
118.        ნაბიევი    აზერ
119.        ნაბიევი    სარდარ
120.        ნაბიევი    ჯეიხუნ
121.        ნაგიევი    გალიბ
122.        ნაგიევი    ტამკინ
123.        ნაზაროვი    ბაბექ
124.        ნაიბოვი    ბაირამ
125.        ნაიბოვი    პერვინ
126.        ნოვრუზოვა    საიდა
127.        ომაროვა    რაგსანა
128.        ომაროვი    ელვინ
129.        ომაროვი    ელნურ
130.        ორუჯოვი    შამილ
131.        ოსმანოვი    ოსმან
132.        ოსმანოვი    ტოღრულ
133.        პირვერდიევი    ორხან
134.        რიზაევა    ელლადა
135.        რუსტამოვი    მეხრალი
136.        სამედზადე    ანარ
137.        სეიდოვი    თაჯირ
138.        სოხბატოვ    რამილ
139.        სულეიმანოვი    რასულ
140.        ტაგიევა    ელნარა
141.        ტაგიევა    ელნარა
142.        ტაგიევი    ელნურ
143.        ტალიბოვი    ნურლან
144.        ულუხანოვა    სევინჯ
145.        უმუდოვი    ნურლან
146.        ქაზუმოვი    სეიმურ
147.        ქერიმოვა    სონა
148.        ყურბანოვი    თურალ
149.        შამილოვა    გიულნარ
150.        შამილოვა    გიუნაი
151.        შამილოვი    აგშინ
152.        შარაევა    ტურაჩ
153.        შახვერდოვა    შახლიხ
154.        ჩაილიევა    ურუ
155.        ხალაფოვა    გიუნაი
156.        ხალილოვი    ლოგმან
157.        ხანსულთანოვა სულთან
158.        ხიალოვა    აიდა
159.        ხიალოვი    აბდულა
160.        ხიდიროვი    რამილ
161.        ხუდიევა    აისელ
162.        ხუდიევა    აისელ
163.        ხუდიევა    ელმირა
164.        ხუდიევი    გახრამან
165.        ჯულფაევი    აიატ
166.        ჰასანოვი    ქენან
167.        ჰუსეინოვი    ორუჯ
168.        ჰუსეინოვი    რაბილ
169.        ჰუსეინოვი    სამირ

2. გაიცეს 2013 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

1.          ავაკიან    ავეტიკ
2.          აკოპიან    აღავნი
3.          ანტანოსიან    ანაიტ
4.          არაქელიან    მარიანა
5.          არზრუმციან    აზატ
6.          არუთიუნიანი    გარიკ
7.          ასატუროვი    ლილიანა
8.          ასლანიანი    აშოტ
9.          ატოიანი    ამალია
10.        ბაბაიან    სონა
11.        ბაბაჯანიან    რუზანნა
12.        ბაბაჯანიან    ჰოვსეფ
13.        ბაბოიან    ოვსეფ
14.        ბადიშიან    კარინე
15.        ბადიშიან    ლილით
16.        ბაროიანი    ლუკა
17.        ბდოიან    მაგაკ
18.        გაბრელიან    მარინა
19.        გაბრიელიან    ნუნე
20.        გრიგორიან    არტურ
21.        გრიგორიან    არტურ
22.        გრიგორიან    ლუსინე
23.        ეგიკიან    სიუზანნა
24.        ერემიან    რუდოლფ
25.        ერიციან    არდზვიკ
26.        ეფრიკიან    ანნა
27.        ეღიაზარიან    ლევონ
28.        ვარდანიან    არეკნაზან
29.        ვარტანიან    ანი
30.        ვარტანიან    არმენ
31.        ვარტანიან    სამველ
32.        ვოსკანიან    გეორგი
33.        ზურნაჩიან    ანნა
34.        თათოსიან    აიკანუშ
35.        თანგამიან    არამუი
36.        თარზიან    ლილით
37.        იაილიან    ანაიდ
38.        იორდანიან    კარლენ
39.        კაზარიან    ელენე
40.        კაზარიან    რაზმიკ
41.        კანციან    ლიდა
42.        კარკარიან    ედგარ
43.        კარკარიან    ედიკ
44.        კაროიანი    ლუსინე
45.        კარტაშიანი    რობერტ
46.        კურღინიან    ნარეკ
47.        მანუკიან    ევგენია
48.        მანუჩარიანი    არმინე
49.        მარაბიან    ანდრანიკ
50.        მარკოსიან    ტიგრან
51.        მარტიროსიან    არევიკ
52.        მეჯანიანი    რუზანა
53.        მინასიან    ანდრანიკ
54.        მკრტუმიანც    გიორგი
55.        მკრტჩიან    ედუარდ
56.        მკრტჩიან    ვაგარშაკ
57.        მურადიან    ტიგრან
58.        მღდესიან    სანასარ
59.        ოვსეპიან    გაიანე
60.        პანგრატიან    ედგარ
61.        პაპოიან    სარკის
62.        პეტროსიან    არეკნაზ
63.        პეტროსიან    ერვანდ
64.        პეტროსიან    მკრტიჩ
65.        პოგოსოვა    ანაიდა
66.        პოდოსიან    ანაიტ
67.        პოდოსიან    არმენუი
68.        პოდოსიან    ნარგიზ
69.        პუთულიან    ელენა
70.        ჟამკოჩიან    მარინე
71.        სააკიან    კლარა
72.        სარქისიან    გარეგინ
73.        საჰაკიან    ჰასმიკ
74.        სუკასიან    ჟუჟუნა
75.        სუკასიან    სოფია
76.        სუკიასოვი    ანა
77.        ტონაკანიან    ანი
78.        უზუნიან    გრიშა
79.        უნანიან    სერგეი
80.        ქალაშიან    მარუსია
81.        ქოსიან    გევორკ
82.        ქოსიან    მელიკ
83.        ღაზარიან    მარია
84.        ღარაგულიან    კარაპეტ
85.        ღარსლიან    ანუშ
86.        ღაშხჩიან    ეგისაბეტ
87.        შახბაზიან    კარინე
88.        შახბაზიან    ჰამბარცუმ
89.        ხითარიან    ვერონიკა
90.        ჯანამიან    ბურასტან
91.        ჯაღაცპანიან    ვარტანუშ
92.        ჰაკობიან    ბეგლარ
93.        ჰახვერდიან    ერჯანიკ
94.        ჰახვერდიან    ჰაიკუი
95.        ჰოვანესიან    მიქაელ

3.    შეტანილ იქნეს ცვლილება 1 (ერთი) დღის ვადაში საგანმანათლებლო აწესებულებების რეესტრში.
4.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
5.    ბრძანების დაინტერესებული პირთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
6.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                                       ლევან ალექსიძე
« უკან დაბრუნება