2015-02-13
ბრძანება №:117/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით წარმოების დაწყების თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით წარმოების დაწყების თაობაზე 

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის,  "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების საჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს რექტორის 2010 წლის   13 სექტემბრის №83/01-01 ბრძანების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 26 იანვრის №1941/02, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 იანვრის №2160/02, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის №2247/02, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2015 წლის 30 იანვრის №2547/02 და 12 თებერვლის №4130/02 წერილებისა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 10 თებერვლის №3761/02 წერილის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ფაკულტეტების შესაბამისად:

a. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
   
   ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა:
1. ბოჭოიძე სერგი – პ/ნ 60001077564
2. ქველიაშვილი გიორგი – პ/ნ 01027048877
3. შენგელია იოსები – პ/ნ 17001023224
4. შურღაია ვლადიმერ – პ/ნ 42001020248


b. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  
  ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა:
1. გაბაძე თამუნა – პ/ნ 38001044038
2. ვარძელაშვილი ლიკა –პ/ნ 59001093480

გ. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
   
   ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა:
1. სვანიძე სალომე – პ/ნ 01024075731
2. ხარატიშვილი ვახტანგ – პ/ნ 45001033860


დ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
   
   ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა:
1. ლიპარიშვილი ნინო – პ/ნ 60001106390
2. ცერცვაძე ირაკლი – პ/ნ 35001100261
3. წუწუნავა ეკა 
4. ხაბეიშვილი მაკა – პ/ნ 37001038651
5. ფარცვანია აკაკი – პ/ნ 41001015663

   მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა:
1. გოგაძე გურამ – პ/ნ 01005011987
2. ჩიქოვანი ალექსანდრე – პ/ნ 48001011753
3. კოტიშაძე მამუკა – პ/ნ 60001077461


ე. იურიდიული ფაკულტეტი

  ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა:
1. არეშიძე გიორგი  -პ/ნ 31001017030 
2. ლიპარტელიანი მარინა – პ/ნ 24031005530 
3. ნაყოფია ნიკოლოზ – პ/ნ 01008048562 
4. სამხარაძე ირაკლი – პ/ნ 10001043464 

2. წარმოების განხორციელება დაევალოს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტს. 
3. წარმოების დასრულების ვადა განისაზღვროს არაუგვინეს 13 მარტისა. 
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5. დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
6. ბრძანება ძალაშია დაინტერესებული მხარისათვის გაცნობისთანავე.
7. წინამდებარე ბრძანება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრებული იქნას კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6)


რექტორი, პროფესორი                        აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
« უკან დაბრუნება