2013-08-14
ბრძანება №:1176/01-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების ჩარიცხვის შესახებ

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუქტის, მე-2 პუნქტის "ა", "ბ", ,,ს” და "ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 და მე-4 პუნქტების, ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის          22 ივლისის  №127/ნ ბრძანების მე-5 მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224 ბრძანების ,,უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ” მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტის, მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის, ,,აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის/სტუდენტებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  29 ივლისის  №421 ბრძანების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 2 აგვისტოს №320728 (კანც. რეგისტრაციის №22181/02, 12/08/13)  წერილის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    ჩაირიცხონ ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე შემდეგი აბიტურიენტები:

     ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:
1.    ქეთევან ბარიხაშვილი  (AZE);


     ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე:
1.    ბადრი შარია (პ/ნ)
2.    ილია კაკულია (პ/ნ);
     
     იურიდიულ ფაკულტეტზე:

1.      ნინო გვარაკიძე ();

2.    შეტანილ იქნეს ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში (1 დღის ვადაში);
3.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
4.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და  ოპერაციების მართვის დეპარტმენტს.

რექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი                          ა. კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება