2009-03-23
ბრძანება №:45/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტების თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №45/02-01)

ბრძანება № 45 / 02-01
       23.03.2009 წ
 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტების თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების  მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის # 490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების"  25-ე  მუხლის 1- ლი   პუნქტის  "ზ" ქვეპუნქტის,  "ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ-დამხმარე და სხვა პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 29 იანვრის 14/02-01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 21 იანვრის #10/02-01 ბრძანებით გათვალისწინებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტების თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატების გამოვლენის მიზნით დამტკიცდეს კონკურსანტთა შერჩევის წესი (დანართი #1);
2. დაევალოს კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა),  ბრძანების განთავსება ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე.  ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და გამოქვეყნდეს გაზეთ  "თბილისის უნივერსიტეტში";
3. ბრძანების შესრულება უზრუნველყოს საკონკურსო კომისიამ;
4. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი
                                რ. ხარბედია

« უკან დაბრუნება