2011-09-19
ბრძანება №:93/01-01

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების თაობაზე“ უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 25 ივლისის №74/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების თაობაზე“ უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 25 ივლისის №74/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე და 63–ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 16-ე მუხლის მე–2 პუნქტის; იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 8 სექტემბრის №23322/02 და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2011 წლის 9 სექტემბრის №23485/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

  1. შევიდეს ცვლილება უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 25 ივლისის №74/01-01 ბრძანების მეორე პუნქტის "თ" ქვეპუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    "თ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება
    25 სექტემბერი".

  2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
  3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
  4. ბრძანება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.რექტორი                                  ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება