2015-10-20
ბრძანება №:853/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი  ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის   11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 5 ოქტომბრის №131//02-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2015 წლის                    13 ოქტომბრის  №38483/02 წერილის,რექტორის 27.02.2015წლის №156/01-04 და 16.03.2015 წლის №292/01-04 ბრძანებების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 25 სექტემბრის №10 სხდომის ოქმის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  რ. ბოჭორიშვილის 01.10.2015 წლის №37067/02 წარდგინების საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის  დოქტორანტებს,  განესაზღვროთ 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის სემესტრული  საფასური შემდეგი თანაფარდობით: 

a) პირველი დამატებითი სემესტრი
ა.ა) ალექსანდრე სბორშჩიკოვს – 300 ლარი
ა.ბ) ზარა ბაღდასარიანს _ 300 ლარი
ა.გ) ნინო ფონჯავიძეს _ 300 ლარი
ა.დ) მანონი კურტანიძეს _ 300 ლარი
ა.ე) თინათინ ბუკიას _ 300 ლარი
ა.ვ) მარიამ ციცაგს _ 300 ლარი

     ბ) მეორე დამატებითი სემესტრი
ბ.ა)   თამარ მახარაძეს _ 600 ლარი

      გ) მესამე დამატებითი სემესტრი
გ.ა)   ნინა დანელიას _ 600 ლარი

     დ) მეოთხე დამატებითი სემესტრი
დ.ა)   მაია ნიკოლიშვილს _ 600 ლარი
დ.ბ)   ირინე პაპუკაშვილს _ 600 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები დამატებითი სემესტრის დოქტორანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი:                                      ე. ქემოკლიძე
        


« უკან დაბრუნება