2012-12-06
ბრძანება №:505/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 6 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის  2012 წლის 29 ნოემბრის №30941/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დეკანის რ. ბოჭორიშვილის  2012 წლის 27 ნოემბრის  №30710/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

)    სამაგისტრო პროგრამა -  კომპიუტერული მეცნიერება
ა.ა) მელქაძე შაქრო - 1125 ლარი
ა.ბ) ყაფლანიშვილი დავით - 562.50 ლარი
ა.გ) სახიაშვილი ბესიკი - 562.50 ლარი
ა.გ) ჯავახიშვილი მზია - 450 ლარი
ა.დ) ამირანაშვილი ანა - 337.50 ლარი

)   სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ბ.ა) კობახიძე გიორგი - 787.50 ლარი
ბ.ბ) ყავლაშვილი ლადო - 787.50 ლარი
ბ.გ) დავთიან არტურ - 787.5 ლარი
ბ.დ) ჭიჭინაძე გიორგი - 787.50 ლარი
ბ.ე) უგულავა ივანე - 787.50 ლარი
ბ.ვ) ოთარაშვილი გურამ - 562.50 ლარი
ბ.ზ) ცხადაია ლევან - 562.50 ლარი
ბ.თ) ნავდარაშვილი აკაკი - 450 ლარი
ბ.ი) ლიმ ანა - 450 ლარი
ბ.კ) ქადაგიშვილი დავით - 337.50 ლარი
ბ.ლ) ჯოჯუა ირაკლი - 337.50 ლარი
ბ.მ) შარაბიძე ავთანდილ - 337.50 ლარი
ბ.ნ) ადეიშვილი ირაკლი - 337.50 ლარი
ბ.ო) მარიამიძე ელენა - 562.50 ლარი

გ)  სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული სისტემები
გ.ა) კაციტაძე ზურაბ - 337.50 ლარი
 
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება