საკონტაქტო ინფორმაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


მისამართი
: საქართველო,
თბილისი 0186,
უნივერსიტეტის ქ. N2,
თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი:
ოთახი 311, ტელ. 2250484, შიდა: (9741; 9740; 9799).
ელ.ფოსტა: economics@tsu.ge

ფაკულტეტის დეკანის სამდივნო:
ოთახი 601, ტელ. 2250484, შიდა: (9801).

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
ოთახი 708, ტელ. 2250484, შიდა: (9793).

საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახური:
ოთახი: 602, ტელ. 2250484, შიდა: (9807).

კანცელარია:
ოთახი 310. ტელ. 2250484, შიდა: (9764; 9765).